AVÍS LEGAL

 1. DADES IDENTIFICATIVES
  En compliment del deute d´informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, s´indica les dades identificatives del titular de la web:
   
  Denominació social: MARIA GODAY IGLESIAS
  Domicili social: c/ Milà i fontanals 6, 1r 1a. 08330. Premià de Mar
  NIF: 45548153B
  Telefon: 689922392
  Correu electrònic: escoltariparlar@gmail.com
   
  2.-Usuaris:
  L´accés i/o ús del portal de www.mariagoday.cat atribueix la condició d´usuari, que accepta, des de el referit accés i/o ús, les condicions general d´ús que consten en aquest avís legal. Les citades condicions seran d´aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d´obligat compliment.
   
 2. Propietat dels continguts
  Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, logotips, combinacions de colors, estructura de disseny etc. són propietat intel.lectual de Maria Goday i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats, a excepció de les imatges que siguin públiques. Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part de continguts d´aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l´autorització de Maria Goday. L´usuari s´haurà d´abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal.lat en la web.
  La Sra. Maria Goday es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.
  Maria Goday no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.
   
   
 3. Renúncia i limitació de responsabilitat:
  La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. La Sra. Maria Goday pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
   
  La Sra.Maria Goday declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, la Sra.Maria Goday no es fa responsable de les caigudes de  la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la mateixa. La Sra.Maria Goday no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d´errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.
   
  4.Responsabilitat dels usuaris de l´ús i contingut:
  Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts.
  La Sra.Maria Goday no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers”.
   
  5.Enllaços:
  En el cas que en la web es disposessin d´enllaços o hipervincles cap a altres llocs d´internet, la Sra.Maria Goday no exercerà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la Sra.Maria Goday assumirà cap responsabilitat per els continguts d´algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d´aquests vincles o enllaços d´altres llocs d´ internet. Igualment la inclusió d´aquestes connexions externes no implicarà cap tipus, fusió o participació de la Sra.Maria Goday amb les entitats conectades.
   
   
 4. Llei Aplicable
  El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.”
   
   
   
  POLÍTICA DE PRIVACITAT:
  De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, així com la LOPD de 3/2018 de 5 de desembre, li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per la Sra.MARIA GODAY IGLESIAS amb  domicili al carrer Sant Dalmau 16 (17430 Santa Coloma de Farners) i proveïda de NIF nº 45548153B, amb la finalitat d´informar-lo sobre els serveis que ofereix la societat abans indicada.
  Se l´informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d´enviaments, lliurant un correu electrònic a l´adreça escoltariparlar@gmail.com i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.
  Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l´oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça delcarrer Sant Dalmau 16 (17430 Santa Coloma de Farners) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça escoltariparlar@gmail.com.
  Maria Goday Iglesias està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.
  En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada Mari Goday informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través del formulari de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, Maria Goday Iglesias INFORMA:
  1.-Titularitat del tractament:
  Maria Goday Iglesias amb domicili social al carrer Sant Dalmau 16 (17430 Santa Coloma de Farners)  tracta diferents dades de caràcter personal.
  Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.
  Aquestes dades bàsicament consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades obligatòries requerides per tal de contactar amb Maria Goday Iglesias.
  Les dades personals que l´usuari proporciona en el formulari són incloses en les bases de dades del Responsable del tractament, en la que s´envien comunicacions o newsletters.
  2.-Finalitat del tractament:
  La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:
  a. Oferir informació sobre els serveis, cursos, tallers que presta la Sra.Maria Goday en el seu domicili, adreçats a famílies, per tal de facilitar la convivència i millorar les relacions i la comunicació entre pares i fills.
  b. Resoldre qüestions o dubtes per part dels usuaris.
  c. Remetre´ls informació periòdica actualitzada a través de newsletters sobre les novetats relatives a cursos o tallers que s´organitzi o s´imparteixin en un futur.
  Pel cas que la Sra.Maria Goday contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.
  Al omplir els formularis continguts en la web l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent el tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera dóna el consentiment perquè se li trameti de forma periòdica la informació sobre els nostres serveis que abans s´ha indicat.
  3.-Mesures de seguretat:
  La Sra. Maria Goday ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
  4.-Exercici dels drets:
  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de la Sra.Maria Goday, podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.
  Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).
  A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic a escoltariparlar@gmail.com, o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a la Sra. Maria Goday Iglesias, al domicili abans indicat del carrer Sant Dalmau 16 (17430 Santa Coloma de Farners).
  La Sra. Maria Goday procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.
  B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.
  La Sra. Maria Goday procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.
  C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).
  D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.
  E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades («dret a l’oblit»), quan:
  Ø Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  Ø Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  Ø L’interessat s’oposa al tractament.
  Ø Les dades s’han tractat il·lícitament.
  Ø Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
  Ø Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  Si la Sra. Maria Goday ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.
  Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:
  Ø L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
  Ø El compliment d’una obligació legal.
  Ø L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
  Ø La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.